Az Ön adománya
Részletek
Általános Szerződési Feltételek

Az Ön személyes adatait az adományának feldolgozására, valamint az Adatkezelési tájékoztató-ban leírt célokra használjuk fel.

1. Bevezető

 • 1.1.  A Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) célja a magyar társadalom szolgálatában elsősorban egyes családok, gyermekek életében fellépő hátrányos helyzetek megelőzése, esetleges válságos állapotokban történő segítése, fejlődési pályára állítása. Az Alapítvány célul tűzi ki továbbá, hogy kapcsolatai révén adományozóként, támogatóként részt vegyen a Kárpát-medencében esetlegesen felmerülő havária helyzetek kapcsán az érintett családok, gyermekek átmeneti segítésében.
 • 1.2.  A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány részére nyújtott adományozás feltételeit, valamint az Alapítvány és az Adományozó jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF a www.aoh.hu domain név alatt működő adománygyűjtésre vonatkozik.

2. Felek megjelölése

 • 2.1. Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Alapítvány)
  • név:      Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
  • székhely: 9400 Sopron, Hőflányi utca 15.
  • képviseli: Tóth Ákos, a kuratórium elnöke
  • adószám: 18287204-1-08
  • honlap: https://aoh.hu/
  • A szolgáltatást az Alapítvány üzemelteti
  • Az oldalon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez az Alapítvány nem fér hozzá.
 • 2.2. Adományozó
  • Az a természetes személy, illetve jogi személy, aki az 1.2. pontban megjelölt domain alatt, az Alapítvány céljának elérése érdekében adományt nyújt.
 • 2.3. Szerződő felek
  • Az Alapítvány és az Adományozó együttesen Szerződő felek.

3. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Alapítvány: Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány (székhely: 9400 Sopron, Hőflányi utca 15., adószáma: 18287204-1-08, képviseli: Tóth Ákos, a kuratórium elnöke), a www.aoh.hu weboldal üzemeltetője. Az Alapítvány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Adomány vagy adományozás/támogatás: az Adományozó által az Alapítvány számára, az Alapítvány céljának elérése érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben/tárgyi eszközben/egyéb szolgáltatás formájában nyújtott támogatás, amely pénzeszköz esetében a honlapon keresztül bankkártyás fizetés, illetve banki átutalás formájában történhet.

Adományozó: az a természetes személy, vagy jogi személy, aki az Alapítvány számára az Alapítvány céljának elérése érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben/tárgyi eszközben/egyéb szolgáltatás formájában támogatást nyújt, illetőleg aki elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Adománygyűjtés típus: a honlapon egy adománygyűjtési típus választható, a pénzadomány, A pénzadományozás történhet bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással.

Bankkártyás adományozás: az adományozás során használt fizetési mód, amely a Barion felületén történik, és amelyért az Alapítvány nem tartozik felelősséggel, illetve amelynek tranzakciós adataihoz az Alapítvány nem fér hozzá.

Banki átutalással történő adományozás: az adományozás során használt fizetési mód.

Látogató: a honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

4. Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte és hatálya

 • 4.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján az Alapítvány részére pénzbeli/nem pénzbeli támogatást juttat az Alapítvány által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.
 • 4.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.
 • 4.3. Az Adományozó azzal, hogy banki utalással, bankkártyás fizetéssel adományt juttat az Alapítvány részére, jelen ÁSZF-et elfogadja.
 • 4.4. Az Adományozó részéről történő adomány juttatásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön az Adományozó és az Alapítvány között a támogatási szerződés. Az Adományozó saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy juttat-e adományt az Alapítvány részére, illetőleg önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy amennyiben adományt juttat, úgy azt mikor, milyen módon, milyen rendszerességgel és milyen összegben teszi.
 • 4.5. Ugyanazon Szerződő felek közötti újabb fentiek szerinti egyszeri adományozás újabb egyedi szerződés létrejöttét jelenti.
 • 4.6. A támogatási szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.
 • 4.7. A támogatási szerződés nyelve magyar.

5. A szerződés tárgya és tartalma

 • 5.1. Az adomány juttatásának a célja, hogy segítséget nyújtson az Alapítványnak, a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.
 • 5.2. Az Alapítványt célkitűzésének elérése érdekében, bármilyen összegű adománnyal (pénzbeli vagy nem pénzbeli adománnyal) lehet támogatni akár egy, akár többszöri alkalommal (havonta, negyedévente, félévente).

6. Fizetési módok

 • 6.1. A bankkártyás adományozás kizárólag Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.) rendszerén keresztül teljesíthető.
 • 6.2. Az adományozás megvalósulhat banki átutalással is, az alábbi számlaszámra történő utalással:
  • A Kedvezményezett neve: Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
  • A Kedvezményezett pénzforgalmi forint alapú számlaszáma:
  •         Belföldről: 11600006-00000000-56705485
  •         Külföldről: HU2511600006-00000000-56705485
  • SWIFT BIC: GIBAHUHB
  • Bank: Erste Bank Hungary Zrt.
  • Közlemény: Adomány
  • Amennyiben az átutalásról igazolást szeretne kapni, akkor a közleményt egészítse ki:
  • a) magánszemély esetében: az Ön adóazonosító jelével;
  • b) jogi személy esetében: a szervezet adószámával.

7. Az adomány jogi jellege

 • 7.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.
 • 7.2. A Támogatás juttatása nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így az Alapítvány a támogatás tényéről bizonylatot nem köteles kiállítani.
 • 7.3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében adott juttatás adómentes.

8. Adatkezelés, adatbiztonság

 • 8.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

9. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése

 • 9.1. Egyszeri, valamint alkalmi támogatás esetén támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik.
 • 9.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

10. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

 • 10.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

11. Záró rendelkezés

 • 11.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2023. március 28.