1.     Bevezető

 • 1.1.  A Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) célja a magyar társadalom szolgálatában elsősorban egyes családok, gyermekek életében fellépő hátrányos helyzetek megelőzése, esetleges válságos állapotokban történő segítése, fejlődési pályára állítása. Az Alapítvány célul tűzi ki továbbá, hogy kapcsolatai révén adományozóként, támogatóként részt vegyen a Kárpát-medencében esetlegesen felmerülő havária helyzetek kapcsán az érintett családok, gyermekek átmeneti segítésében.
 • 1.2.  Az Alapítvány ezúton tájékoztatja az Alapítvány által nyújtandó pénzbeli támogatások kedvezményezettjeit, valamint az Alapítvány részére nyújtott adományok adományozóit az adományozás lebonyolításával összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
 • 1.3.  Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezésein alapszik.

2.     Az adatkezelő

Adatkezelő neveRemény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
Székhelye9400 Sopron, Hőflányi utca 15.
KépviseliTóth Ákos, kuratóriumi elnök, szakmai vezető
Adószám18287204-1-08
Honlapwww.aoh.hu
Elérhetőséghello@ageofhope.hu

Az Alapítvány felelős az általa kezelt személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége bankkártyával történő adományozás esetén

NévBarion Payment Zrt.
Cím1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.
CégjegyzékszámCg. 01-10-048552
Adószám25353192-2-43
KépviseliKövecses-Varga Márton
Elérhetőségcompliance@barion.com

3.     Az adatkezelés jogalapja és célja

 • 3.1.  Adományozás céljából történő adatkezelés: Az adományozó személyes adatainak adatkezelési jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adományozó által megadott hozzájárulás. Az adományozás teljesítésével összefüggésben felmerülő adójogi- és számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

4.     Kezelt adatok köre az Alapítvány részére nyújtott adományokkal kapcsolatban

 • 4.1.  Amennyiben Ön adományozna az Alapítvány részére, erre átutalás vagy bankkártyás fizetés útján van lehetősége. Átutalás esetében az Alapítvány az adományozó nevét és bankszámlaszámát kezeli. Bankkártyás fizetés esetén az Alapítvány az alábbi adatokat kezeli.
 • 4.2.  Gazdasági társaság esetében:
  • cégnév
  • székhely
  • cégjegyzékszám
  • adószám
  • email cím
 • 4.3.  Civil szervezet esetében:
  • név
  • székhely
  • nyilvántartási szám
  • adószám
  • email cím
  • telefonszám
  • törvényes képviselő vezetékneve, keresztneve, tisztsége
 • 4.4.  Önkormányzat esetében:
  • név
  • MÁK nyilvántartási szám (PIR)
  • adószám
  • polgármester keresztneve, vezetékneve, telefonszáma, e-mail címe
  • székhely
 • 4.5.  Természetes személy esetében:
  • név
  • e-mail cím

Az adományozáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen.

5.     Az adományokkal összefüggő adatkezelésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adományozás lebonyolítását követően legalább 8 évig kerül sor.

6.     Amennyiben az adományozó hozzájárul, neve feltüntetésre kerül az Alapítvány honlapján az adományozók között, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adományozó által megadott hozzájárulás. Ezen adatok kezelésére az adományozó hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

 • 6.1.  Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak, az adatok pontosságáért, az adatokban bekövetkezett változás bejelentéséért az adatközlő tartozik felelősséggel.
 • 6.2.  A kedvezményezett a jelen adatlap aláírásával/a honlapon található jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével kijelenti, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást, mint a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

7.     Az adatokhoz történő hozzáférés, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás

 • 7.1.  Az érintettek által megadott személyes adatokhoz teljeskörűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak az Alapító, a Kuratórium és az Alapítvány titoktartásra kötelezett alkalmazottai, valamint adatfeldolgozó férhetnek hozzá, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. Az adatok kezelése e-mailen, papír alapon, valamint számítógépen elmentve történik, olyan módon, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus iratokhoz kizárólag az említett személyek férhetnek hozzá. A papír alapon tárolt személyes adatok őrzési helye az Alapítvány székhelye, az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában az Alapítvány megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a megadott személyes adatok védelméről, többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
 • 7.2.  Az adatkezelő jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan az eset összes körülményének gondos mérlegelése után közölhet személyes adatot egy személyében változó, de meghatározott személyi körrel, amely az adatkezelő könyvelőjéből, adótanácsadójából, jogi tanácsadójából, adatvédelmi tisztviselőjéből és pénzforgalmi jelzőszámainak vezetését végző személyekből, mint címzettekből áll.
 • 7.3.  Az adatfeldolgozóként eljáró, az adományozás teljesítésében közreműködő online fizetési szolgáltató a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.; nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-048552). Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
 • 7.4.  Kötelezettségszegés, károkozás, bűncselekmény vagy szabálysértés felmerülése esetén az adatok átadásra kerülnek az eljáró hatóságoknak, egyéb szervezeteknek. A fent meghatározott személyi körön kívül harmadik személyek részére, külföldre és nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.
 • 7.5.  Tudomásul veszem, hogy a Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány adatkezelő által a https://aoh.hu/ weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.; nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-048552), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
  • név
  • email cím
  • számlázási cím
  • támogatás összege
 • 7.6.  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt. Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

8.     Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • 8.1.  Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
  • 8.1.1.    Az adomány kedvezményezettjei tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
 • 8.2.  A kezelt személyes adatok helyesbítése:
  • 8.2.1.    Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak.

A 8.1 és 8.2 pont szerinti kérelmet a hello@ageofhope.hu e-mail-címen vagy postai úton az Alapítványnak címezve lehet előterjeszteni.

 • 8.3.  Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
  • 8.3.1.    A 8 éves megőrzési időn belül az adományozással összefüggésben kezelt személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.
 • 8.4.  Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
  • 8.4.1.    Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek.
 • 8.5.  Az adathordozhatósághoz való jog:
  • 8.5.1.    Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – az érintett által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.
  • 8.5.2.    A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást, az adathordozást az Alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

9.     Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 • 9.1.  Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Alapítványhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
 • 9.2.  Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 • 9.3.  Ha az érintett úgy véli, hogy az Alapítvány adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.